Centrum pro studenty se specifickými potřebami intro foto

Evidence do Centra

Komu jsou služby Centra určeny?

Služby Centra jsou určeny studentům UTB:

 • se zrakový postižením,
 • se sluchovým postižením,
 • s pohybovým postižením,
 • s poruchou autistického spektra,
 • se specifickými poruchami učení, např. dyslexie, dysgrafie, dysortografie aj.,
 • s narušenou komunikační schopností, např. koktavost
 • s psychickými obtížemi, např. úzkosti, panická ataka, deprese,
 • s chronickým somatickým onemocněním, např. epilepsie, diabetes, migrény, Crohnova nemoc, onkologická onemocnění, únavový syndrom aj.

Jak evidence probíhá?

 • Domluv si termín konzultace s pracovníkem Centra (napiš e-mail, zavolej nebo si svůj termín rezervuj online).
 • Na termín konzultace přines zprávu od odborníka (např. zpráva z pedagogicko psychologické poradny, speciálně pedagogického centra, lékařskou zprávu, doklad o invaliditě aj.).
 • V rámci konzultace nastavíme doporučení pro studium a uzavřeme dohodu o poskytování služeb.
 • Doporučení pro studium zaznačí pracovník Centra do IS STAG, kde jej uvidí vyučující.
Centrum pro studenty se specifickými potřebami intro foto