Centrum pro studenty se specifickými potřebami intro foto

Studenti se specifickými poruchami učení

Kdo je student se specifickými poruchami učení?

Student se specifickými poruchami učení (D)

Student, kterému dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, příp. často souběžně se vyskytující poruchy pozornosti, objektivně brání standardním způsobem plnit studijní povinnosti. Potíže s plynulostí čtení, s nečitelností rukopisu, tempem psaní, orientací v textu, časovým odhadem, specifickým chybováním ve čtení a psaní atd.


Co je potřeba dodržovat při výuce?

  • Slovní sdělení může být z důvodu sníženého jazykového citu a nedostatečné slovní zásoby méně srozumitelné.
  • Nepoukazujte necitlivým způsobem (např. narážkami či posměšky) na chyby, kterých se student při písemné nebo verbální komunikaci dopustí.
  • Komunikujte v klidném prostředí, bez rušivých podnětů, jež by ovlivňovaly koncentraci.
  • Používejte spíše kratší sdělení, ověřujte si u studenta porozumění sdělenému.
  • Berte v potaz studentovu rychlejší unavitelnost a ztrátu pozornosti.